El nostre model educatiu opta per una educació humanista d’inspiració cristiana; un humanisme que es deixa qüestionar i interpellar per l’estil de vida que ens proposa Jesús i l’estil d’educació que inicià Calassanç, a fi d’anar construint un món cada vegada més just. L’esperit i l’acció que anima tota l’activitat que cerca fer realitat en cada infant, adolescent i jove aquest model es la pastoral.

COM HO FEM POSSIBLE?

Escola Pia de Catalunya Pastoral
 • Sensibilitzant els nois i noies i els nostres joves sobre la dignitat de la persona.

 • Potenciant tot allò que condueix a la solidaritat amb els altres, especialment amb els més pobres i marginats.

 • Ajudant a fer entendre que és necessari i que val la pena treballar per millorar les estructures socials.

 • Valorant la vida pròpia i la dels altres i el respecte com a eix fonamental de tota relació.

 • Denunciant el criteri del “no s’hi pot fer res”, que tot esforç per canviar un mateix i/o el món és inútil.

 • Promovent el goig de viure, el gust per la bellesa i per l’art, les ganes d’aprendre, el sentit de responsabilitat i de gratitud.

 • Procurant ser inconformistes i ajudant el nostre alumnat a ser crític.

 • Volent donar un sentit a la vida, que vagi més enllà de la filosofia consumista, que provoca unes falses necessitats que mai no s’acaben, i que fa difícil tota possibilitat de silenci interior, de retrobament personal i de trobada amb el Déu de què ens ha parlat Jesús.

QUI HO FA POSSIBLE?

La pastoral és cosa de tots, ja que són tots els membres de la Comunitat Educativa que tenim per objectiu construir aquest model de persona en tots els qui es beneficien de la nostra tasca, i ho fem a través de l’activitat curricular, del treball en grup, de l’activitat esportiva, del grup de reflexió, de l’eucaristia familiar, de l’avaluació, del grup d’esplai o de catequesi, dels grups Mou-te o dels grups d’infants i joves, del SUMMEM, … i de tots els mitjans que estan al nostre abast a l’escola o a qualsevol de les nostres entitats (parròquies, esplais, agrupaments, comunitats, etc.)

Tanmateix, a les nostres institucions, comptem amb persones o equips de persones (coordinador de pastoral, equip de pastoral, consiliaris, animadors tutorials… segons l’entitat) que tindran dues funcions específiques:

 • Vetllar perquè tota l’activitat que realitza la institució ajudi a desenvolupar el model de persona que volem.

 • Organitzar i/o coordinar aquells espais o accions que permetin explicitar alguns aspectes significatius o que no són treballats explícitament per altres.

COM ES CONCRETA LA NOSTRA ACCIÓ PASTORAL?

Escola Pia de Catalunya

A nivell curricular :

 • En la manera com ensenyem el nostre alumnat a aprendre

 • En les relacions personals

 • En com enfoquem l’acció tutorial

 • En el currículum de cultura religiosa

 • En les accions de solidaritat

A nivell extracurricular:

 • En les activitats en petit grup fora de l’horari escolar

 • Grups de comunió i confirmació