La documentació que comprèn el nostre arxiu s’agrupa en quatre seccions:

Fons generats per l’Escola Pia a Catalunya i a tots els llocs on ha estat present com a titular de col·legis i comunitats: Cuba, Mèxic, França, Senegal i Califòrnies. També s’inclouen fons d’entitats vinculades, com associacions escolars, escoltisme, fundacions, colònies de vacances…
Comprèn una cronologia molt diversa, del segle XVII a l’actualitat.

Fons personals

Produïts per religiosos i persones vinculades amb l’Escola Pia

Col·leccions de fotografies, plànols i cartells. Orgànicament formen part de cadascun dels fons de les entitats productores, però els destaquem perquè contenen un valor diferenciat pel seu caràcter visual i també per les seves característiques físiques.

Aquests fons no han estat produïts per l’Escola Pia però en la majoria de casos els seus productors han tingut alguna relació amb la Institució, fet que ha motivat el seu ingrés a l’arxiu.

Quadre de classificació i fons digitalitzats