Preinscripció
Batxillerat

I DESPRÉS QUÈ?

En aprovar el Batxillerat tenim diferents opcions:

Estudis d’ensenyament superior de Formació Professional: l’accés és directe (exceptuant aquells Cicles Formatius de Grau Superior en que hi hagi més demanda que oferta, en els quals s’hi arribarà considerant la qualificació global obtinguda en el Batxillerat).

Universitat: cal obligatòriament superar les PAU (Proves d’Accés a la Universitat o selectivitat), què, depenent als estudis als quals es vulgui entrar, tenen en compte amb més pes específic la qualificació obtinguda en determinades matèries. Això implica conèixer la ponderació de les matèries per a l’accés a la universitat.
A més, en determinats graus també és necessari superar unes Proves d’Aptitud Personal. Pots consultar en aquesta pàgina

Món professional (laboral o autoocupació).

Per entendre què és la ponderació de les matèries per a l’accés a la universitat, hem de conèixer abans l’estructura de la Prova d’Accés a la Universitat (PAU) i també el concepte de nota de tall, i així conèixer quin valor tenen les corresponents als diversos estudis universitaris.