ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

L’Escola Pia de Catalunya, en tant que col∙lectiu de persones compromeses amb la missió, la visió i els valors, facilita i promou la participació interna de tots els seus membres, a través d’òrgans i processos participatius

El Consell Institucional

És el principal òrgan participatiu estable. És un organisme consultiu, que té com a principal funció acompanyar i assessorar la Congregació Provincial i l’Equip de Govern, i vetllar pel compliment dels acords aprovats pel Capítol Provincial.

Composició:

El Consell Institucional està format pels membres de l’Equip de Govern, i per persones procedents de les diverses Àrees i els Serveis Comuns. Aquestes són nomenades a parts iguals pel Capítol Provincial i per l’Equip de Govern.

El Consell de Comunitats

És l’òrgan participatiu propi de la vida religiosa. Les seves principals funcions són la promoció d’activitats intercomunitàries, el seguiment de l’execució de les polítiques i objectius propis de les comunitats i els religiosos, i l’acompanyament de la formació permanent dels escolapis.

Composició:

El Consell de Comunitats està format per la Congregació Provincial i els representants de les comunitats religioses de la Província.

A banda d’aquests dos òrgans, dins de cada àrea i institució també existeixen òrgans participatius en els diversos nivells de responsabilitat i decisió.