Educació2022-09-09T13:43:32+02:00

OFERTA EDUCATIVA

ESTIL METODOLÒGIC

L’Estil metodològic és el marc on es descriuren les Actituds i habiliats que treballem prioritàriament amb l’alumnat, el perfil del professora tque ha d’acompanyar el procés d’aprenentage, i les condicions que s’han de donar a l’escola.

Aprovat en la IV Assemblea de les Institucions Educatives (març 2003) Tríptic estil metodòlogic

SUMMEM, Projecte per a la interdisciplinarietat a l’aula

SUMMEM és un projecte pedagògic que ens permet, des de la coherència amb la nostra Missió i Valors, continuar donant respostes educatives reals als reptes que hauran de viure els infants i joves, en una societat en canvi constant. A SUMMEM el defineix: aprenentatge interdisciplinari i contextualitzat, aprenentatge per competències (actituds i habilitats) i aprenentatge cooperatiu.

Aprovat a la VII Assemblea de les Institucions Educatives, març 2015

EDUCACIÓ de la Dimensió Emocional, Social i Interior

Des de la realitat diària de l’aula, i en totes les etapes de l’escola, treballem les Dimensions Interior, Emocional i Social de la persona, per tal de:

 • Donar-nos eines que els permetin enfrontar-nos amb serenitat als problemes que els sorgeixin al llarg de la vida
 • Comprendre més a fons la realitat que ens envolta i apropar-nos als altres des del compromís per un món millor
 • Ser conscients del nostre cos i les nostres emocions
 • Crear un clima més relaxat i seré a l’aula i a l’escola

Política aprovada a la VI Assemblea març 2011

Cultura religiosa per a tothom

A partir de cicle Inicial de Primària i al llarg de tota l’escolaritat treballem amb l’alumnat el fet religiós des d’una perspectiva informativa i formativa, no catequètica, presentant no solament les dades del fet religiós sinó també la seva profunda significació antropològica i el seu gran valor humanitzador. Creiem que el multi culturalisme i el pluralisme religiós en la nostra societat demana un plantejament obert i integrador sense deixar de fer incidència en la tradició judeocristiana que ha modelat el nostre context.

COM ENS ORGANITZEM?

L’Escola Pia de Catalunya té 21 institucions educatives. Pretenem, tot conservant la singularitat de cada institució, una unitat d’estil i unes polítiques comunes de treball que ens permetin avançar millor davant dels reptes educatius.

QUI LA FEM POSSIBLE?

 • ALUMNAT
  Els nois i les noies, els i les joves, són el centre de l’escola i de tota l’acció educativa. La nostra tasca te sentit en la mesura que els acollim i acompanyem a fi que: desenvolupin la seva personalitat, actuïn per millorar la societat i construeixin coneixement.
  La participació i la opinió dels alumnes esdevé imprescindible tant per un bon procés d’aprenentatge, com per la bona convivència, per això entenem que han de ser subjectes actius en la vida de l’escola.

 • MARES I PARES
  Participen del projecte de l’Escola Pia a l’entorn escolar. Escola i família tenen un mateix objectiu: l’educació dels alumnes i fills, plegats. El Projecte Compartit és el marc d’aquesta col·laboració i estableix objectius per treballar, com la millora de la comunicació o el foment de la cohesió social.

 • EDUCADORS I EDUCADORES
  Han de ser capaços “d’implicar-se personalment amb la Institució i amb l’equip”, de “relacionar-se personalment amb la Institució i amb l’equip”, de “relacionar-se personalment a l’aula i a l’escola” i de “dissenyar activitats d’ensenyament i aprenentatge”.

ALTRES LLOCS WEB

Escola Pia de Catalunya - Festa de les arts
El goig de llegir - Escola Pia de Catalunya
Escola Pia de Catalunya - Free Software

Vols treballar amb nosaltres?

Si ets educadora o educador tant d’educació formal com no formal, professional de suport a l’educació o tècnic/professional d’acció social, lliura’ns el teu currículum.

Més informació