POLÍTICA DE QUALITAT

Missió

L’Escola Pia de Catalunya som una institució al servei de la societat, inspirada en l’esperit de l’evangeli, oberta a tothom i arrelada al país. Eduquem infants i joves per ajudar-los a créixer com a persones lliures i autònomes que, de manera crítica, puguin viure en comunitat i se sentin compromesos en la construcció d’un món més just, sostenible i en pau.

Valors

La nosta escola és:

 • OBERTA. Oferim un servei d’interès públic, que respon al dret que tota persona té a l’educació.

 • ACOLLIDORA. Promovem una relació propera i familiar entre les persones i un ambient que la fa possible.

 • INNOVADORA. Adoptem mètodes didàctics pràctics i motivadors.

 • PARTICIPATIVA. Promovem la coresponsabilitat i la implicació de les persones en la presa de decisions.

 • ARRELADA. Promovem el sentit de pertinença, el coneixement i l’estimació de la pròpia cultura.

 • TRANSFORMADORA. No ens limitem a reproduir models socials i culturals, sinó que generem el progrés de les persones i de la societat.

Visió

En el quadrienni 2019-2023 volem

 • Consolidar la implementació del SUMMEM, com a projecte d’innovació pedagògica a nivell institucional en totes les etapes educatives.

 • Transformar la Cultura Avaluativa, a fi que aquesta esdevingui formativa, competencial i global, és a dir, que impliqui tots els agents de la comunitat educativa.

 • Enfortir la implicació de l’alumnat en la vida de l’escola i en tota la xarxa de l’Escola Pia de Catalunya.

 • Desplegar el projecte compartit en els Institucions Educatives, prioritzant la formació de les famílies i el sentiment de pertinença a la comunitat de l’Escola Pia de Catalunya.

 • Integrar l’educació no formal (acollida, menjador i activitats extraescolars) dins el projecte educatiu de l’escola per a millorar l’atenció integral de l’alumnat.

 • Consolidar la implementació del projecte de dimensió interior, emocional i social (DIES), com a part rellevant del projecte educatiu, per tal de millorar el clima d’aula i ajudar a viure amb més consciència d’un mateix i envers els altres.

 • Potenciar l’oferta formativa de les nostres escoles, sobretot en l’àmbit postobligatori, per adequar-les a les noves necessitats de la societat i a la realitat de l’entorn més proper, amb la finalitat de millorar l’orientació professional i de facilitar la inserció laboral del nostre alumnat.

La Política de l’EG es revisa cada quadrienni per adaptar-la al manament de l’Assemblea de les Institucions Educatives i als canvis que es poden produir.

El Secretari General i la Coordinació de l’Equip de Gestió es comprometen a comunicar la Política de Qualitat a totes les parts interessades.

L’Equip de Gestió, com a part del Secretariat de les Institucions Educatives de l’Escola Pia de Catalunya, ens comprometem a participar activament en el desenvolupament i millora contínua de la qualitat dels nostres centres, tenint en compte les necessitats i expectatives de la nostra comunitat educativa i els requeriments de la normativa vigent.