El Consell Institucional és un dels òrgans institucionals de l’Escola Pia de Catalunya, de caràcter consultiu. Té per objecte donar suport a l’Equip de Govern, fer el seguiment de la seva tasca, aconsellar-lo i oferir-li propostes. Durant quatre anys, de forma ordinària, s’han reunit tres cops cada curs. La darrera, el passat 21 de gener, ja que el mes d’abril el Capítol Provincial en renovarà els membres.

Qui n’ha format part durant aquests quatre anys?

Membres de dret (amb veu però sense vot)

  • El Provincial, que n’és el President.
  • Els integrants de l’Equip de Govern.

Elegits pel Capítol Provincial (amb veu i vot)

  • Cinc (5) representants del grup de religiosos elegits, per part dels religiosos capitulars, d’entre els qui van participar en el Capítol Provincial.
  • Cinc (5) representants del grup de laics elegits, per part dels laics capitulars, d’entre els qui van participar en el Capítol Provincial.

Provinents d’Àrees i d’Institucions (amb veu i vot)

  • Deu (10) membres designats per l’Equip de Govern, representants de les diverses Àrees i Institucions, o bé persones especialment significatives de l’Escola Pia de Catalunya.

El Josep Riambau, administrador de l’Escola Pia de Sitges, ha estat membre designat pel Capítol del 2015. “He pogut participar i gaudir d’una nova experiència escolàpia molt enriquidora. El nostre paper és donar suport a la presa de decisions de l’Equip de Govern, a les Àrees de Participació, Acció Social, Vida Religiosa, Acció Educativa, Pastoral i Lleure i com no, treballar per l’Àrea d’Economia a la qual represento, tot plegat per ajudar a reflexionar i consolidar sobre la prospectiva de futur de la nostra Institució.”

La Beatriu Garrido, membre de l’Equip de Gestió, va participar com a representant del mateix al Capítol. “Ho vaig fer perquè porto molts anys a l’Escola Pia i aquesta va ser una oportunitat per conèixer, formar part i actuar en un moment especial per a la nostra institució. Volia sumar més allà del dia a dia, de la meva feina concreta, a una institució que m’estimo”. Del Capítol, va sortir escollida per al Consell Institucional.

Organització

El Consell desenvolupa la seva funció en Grups de Treball i en Assemblea. Es procurarà que els assumptes a debatre que es presentin al Plenari siguin estudiats abans per un Grup de Treball.

En Josep, del grup d’economia, comenta que “al nostre grup de treball organitzàvem reunions específiques per temes de què ens encarregàvem, com per exemple els tancaments econòmics de l’Escola Pia de Catalunya, del qual es feia un dictamen i es presentava al Plenari. La Bea, que pertanyia al Grup d’Educació, afirma que “vaig viure debats molt interessants, alguns sobre temes no relacionats directament amb el meu àmbit laboral. En recordo en especial un sobre beques, ajudes a famílies…  Sense perdre de vista la nostra missió, intentàvem donar resposta a temes reals que preocupen la nostra institució”.

Aquests dos companys valoren positivament l’experiència. La Bea creu que és interessant perquè “et permet relacionar-te amb persones que coneixes però que pertanyen a àmbits laborals diferents. Això m’ha permès estrènyer lligams, aprendre i sumar a la nostra institució. Colze amb colze, hem treballat junts, al mateix nivell, siguem caps o tècnics. La teva veu s’escolta i la teva aportació, és tinguda en compte”. Pel Josep, participar li ha permès constatar que “tenim una Institució que és forta, amb compromís i hem estat diferents persones de molts àmbits que ens hem reunit i participat en el Plenari per donar continuïtat a les línies aprovades pel Capítol i l’Assemblea. ” Per a ell, “el Consell és un bon pilar de la nostra organització i davant dels nous reptes del segle XXI i dels propers canvis que a tots nivells es produiran ens ajudarà a entomar-los amb il·lusió per continuar la tasca que va deixar encomanada Sant Josep Calassanç.”

Una mica d’història: el primer Consell Institucional